انتقال دامین

انتقال دامنه به مدیران هاست

همراه با انتقال دامنه، دامنه شما یک دوره نیز تمدید خواهد شد*


انتقال و تمدید دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت شده اند و برخی از پسوندها امکان انتقال ندارند